Διάλεξη με θέμα: "Σύγχρονα ζητήματα δικαίου"

Εισηγήτρια: Δρ Χριστίνα Χαλανούλη

Ημερομηνία: 19 Μαΐου 2018

Αίθουσα Αγγελοπούλου, ώρα 10:00

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Η συγκεκριμένη οδηγία αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομικές μονάδες. Με αφορμή την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού, οι κατευθύνσεις «Λογιστική» και «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» έχουν προσκαλέσει την έγκριτη νομικό Δρ Χριστίνα Χαλανούλη σε διάλεξη σχετικά με διάφορα "Σύγχρονα ζητήματα δικαίου", μεταξύ των οποίων και η εφαρμογή του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η διάλεξή της Δρ Χριστίνας Χαλανούλη έχει χωριστεί σε δύο ενότητες.

Στη 1η ενότητα, η οποία έχει τίτλο "Επιχειρήσεις και δίκαιο", θα αναπτυχθούν θέματα που συνδέονται με το σήμα και τα λοιπά άυλα στοιχεία, τη διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης διαφορών π.χ. στις περιπτώσεις τραπεζικών δανείων, την εταιρική διακυβέρνηση αλλά και το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Στη 2η ενότητα, η οποία έχει τίτλο "Επιχειρήσεις και διοικητικό δίκαιο", θα αναπτυχθούν θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή από τα τέλη Μαΐου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς και με θέματα που αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις που αφορούν επιχειρήσεις.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αγγελοπούλου, θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα έχει ολοκληρωθεί στις 14:00. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.