Judicial Education Programme in Banking and Finance

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εθνικών δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των εθνικών δικαστικών λειτουργών για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Δηλώστε Συμμετοχή
Διάρκεια: 5 μήνες
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στην τραπεζική και τη χρηματοοικονομική. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη/βελτίωση των γνώσεων των δικαστικών λειτουργών η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία πληρέστερων συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.

Το "Judicial Education Programme in Banking and Finance" προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση α) στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, β) στην ομαδική εργασία και γ) στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την παροχή υψηλού επιπέδου εργαλείων επιμόρφωσης σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, σχεδιασμένων για τις ανάγκες των Ελλήνων επαγγελματιών του δικαίου.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του "Judicial Education Programme in Banking and Finance", οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Οικονομικά για Δικαστικούς Λειτουργούς
 2. Κίνδυνοι και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
 3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 4. Επενδυτικά Προϊόντα
 5. Ασφαλιστικά Προϊόντα
 6. Ανάλυση Επενδύσεων
 7. Παρουσίαση και Ανάλυση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 8. Παραποίηση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 9. Πιστοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών χορηγήσεων
 10. Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση
 11. Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου και Χρηματοδότηση
 12. Εταιρικές πράξεις, που επιχειρούν οι Τράπεζες
 13. Εταιρική διακυβέρνηση
 14. Ελεγκτική
 15. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
 16. Φορολογία
 17. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Οι δικαστικοί λειτουργοί συχνά εξετάζουν υποθέσεις κατά τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Οι γνώσεις αυτές συχνά δεν περιέχονται στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στις Νομικές Σχολές και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), στην έκταση που είναι απαραίτητη για να είναι σε θέση οι δικαστικοί λειτουργοί να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών που απαιτούν πλατύ ορίζοντα γνώσεων και ευρύ κύκλο δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, διαρκώς νέες οικονομικές έννοιες, καινούρια χρηματοοικονομικά προϊόντα και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με ζητήματα τραπεζών, φορολογίας και ελέγχου, δημιουργούν ένα περίπλοκο πλαίσιο σχέσεων, οικονομικών και μη, που απαιτεί σύγχρονες γνώσεις τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δικαστικών λειτουργών. Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους δικαστικούς λειτουργούς τις πιο σημαντικές σύγχρονες γνώσεις τραπεζικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης που προσφέρονται σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των σχετικών γνώσεων των δικαστικών λειτουργών και την συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας οικονομίας. Το "Judicial Education Programme in Banking and Finance" είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων και τον εμπλουτισμό του εύρους των γνώσεων τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα "mini Master" και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου των δικαστικών λειτουργών σε οικονομικά θέματα, οι οποίοι δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο Master of Science Programme in Banking and Finance.

Διάρκεια Προγράμματος

Το "Judicial Education Programme in Banking and Finance" διαρκεί έως δέκα (10) μήνες και ολοκληρώνεται σε 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στην τραπεζική και τη χρηματοοικονομική (interactive training in banking & finance). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους δικαστικούς λειτουργούς να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται απογευματινές ώρες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Το "Judicial Education Programme in Banking and Finance" χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr, ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων δικαστικών λειτουργών πραγματοποιείται από τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Οι στόχοι του προγράμματος "Judicial Education Programme in Banking and Finance" επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα "Judicial Education Programme in Banking and Finance" είναι ένα πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, ογδόντα συνολικά ωρών. Στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές-Συμβούλους (μέλη ΣΕΠ – Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του προγράμματος) του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).

Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων των θεμάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία "πρόσωπο με πρόσωπο" (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Δηλαδή, συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, για κάθε ένα από τα μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σε απογευματινές ώρες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων συζήτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Άρα υπάρχει πρόσθετη αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς και σε κάθε συμβατικό περιβάλλον αιθούσης. Οι "ώρες γραφείου", για παράδειγμα, είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό, όπου οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για "έναν προς έναν" συνεδρίες, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω του διαδικτύου (π.χ. Skype) ή "πρόσωπο με πρόσωπο".

Η έναρξη του "Judicial Education Programme in Banking and Finance" ορίζεται κατόπιν συμφωνίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με τα Εργαστήρια Τραπεζικής και Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.