Ποσοτικές μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» και στη «Λογιστική» προσφέρουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες όπως αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.
Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1200€
Διάρκεια: 10 μήνες
Βεβαίωση παρακολούθησης

Ο σκοπός των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι να αναπτύξουν την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται τα σύγχρονα στελέχη, έτσι ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά των κατάλληλων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» και στη «Λογιστική» ακολουθούν υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνουν τον πρακτικό επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ολοκληρώνονται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξωστρέφειας από τις Διοικούσες Επιτροπές των συγκεκριμένων ΜΒΑ, προσφέρονται μεμονωμένα οι Θεματικές Ενότητες των προγραμμάτων τους με στόχο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης των συγκεκριμένων γνώσεων εκτός του τυπικού προγράμματος σπουδών.

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Οικονομικό Περιβάλλον

Η θεματική ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ποσοτικών μεθόδων και οικονομικής θεωρίας σε στελέχη επιχειρήσεων, ή, γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο που σκοπεύει να απασχοληθεί σε τομείς που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης με την ευρεία έννοια του όρου.

Η ύλη της συγκεκριμένης ενότητας ξεκινά με τις ποσοτικές μεθόδους και πιο συγκεκριμένα με εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική με σκοπό να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα κατάλληλα εργαλεία ποσοτικής ανάλυσης για την παρακολούθηση, αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων διοίκησης επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ύλη της συγκεκριμένης ενότητας αρχίζει με βασικές γνώσεις μαθηματικών. Στην υποενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι για την λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» θα αναπτυχθούν κρίσιμες έννοιες μαθηματικών προσαρμοσμένες σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη αυτών. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ευρέως διαθέσιμων προγραμμάτων (όπως είναι το Microsoft Excel) θα αναπτυχθούν σε εφαρμοσμένο επίπεδο συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία θα λυθούν με συγκεκριμένες τεχνικές.

Η υποενότητα «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων» πραγματεύεται την Στατιστική Συμπερασματολογία, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για χαρακτηριστικά ενός ή περισσοτέρων πληθυσμών και τη σχέση μεταξύ τους. Με τη βοήθεια του λογισμικού Microsoft Excel, θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων σε διάφορα προβλήματα διοίκησης οικονομικών μονάδων και οργανισμών με δεδομένα που αντιστοιχούν σε πραγματικές καταστάσεις.

Στο 2ο μέρος της συγκεκριμένης ενότητας πραγματοποιείται επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν την οικονομική δραστηριότητα και την κατανόηση του ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων και πολιτικών (μάθημα «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη»). Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε τα διαχρονικά μακροοικονομικά υποδείγματα και θα συνδέσουμε την οικονομία μίας χώρας με το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Τέλος, θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη (μάθημα «Οικονομικό Περιβάλλον»). Ο στόχος εδώ είναι διπλός: αφ’ ενός να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής διαδικασίας και των προσδιοριστικών παραγόντων της, εξετάζοντας παράλληλα τις προοπτικές της αγοράς με δυναμικά στοιχεία ανάλυσης και αφ’ ετέρου να εξηγήσουμε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις μέσα από την πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων.

Η ύλη της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας συνδυάζει την θεωρία με παραδείγματα και με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών. Η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι για την λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Βελτιστοποίηση
  • Γραμμικός προγραμματισμός
  • Ανάλυση ευαισθησίας
  • Το πρόβλημα της μεταφοράς
  • Το πρόβλημα της ανάθεσης
  • Μη γραμμικός προγραμματισμός
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για στελέχη επιχειρήσεων
  Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Γενικές έννοιεςστατιστικής
  • Τυχαίες μεταβλητές
  • Κατανομές
  • Έλεγχοι υποθέσεων & διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Ανάλυση διακύμανσης
  • Παλινδρόμηση
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
  Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Βασικές έννοιες, πληθωρισμός, οικονομικοί κύκλοι,
  • Μακροοικονομικά υποδείγματα, η κεϋνσιανή προσέγγιση το υπόδειγμα IS-LM,
  • Μακροοικονομική πολιτική,
  • Χρήμα και τραπεζικό σύστημα,
  • Ανοικτή οικονομία, το υπόδειγμα Fleming-Mundell,
  • To διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
 • Οικονομικό Περιβάλλον
  Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Νομισματική πολιτική και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας
  • Ανοικτή οικονομία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών
  • Διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και οι χρηματαγορές
  • Το διεθνές νομισματικό σύστημα, ιστορικό υπόβαθρο και εξελίξεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις (concentrations):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
 • Τραπεζική Διοίκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική (Master of Business Administration in Accounting)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι:

στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διάρκεια Προγράμματος

Η θεματική ενότητα ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον 16 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της μεμονωμένης θεματικής ενότητας χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα είτε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών», είτε από αυτό στη «Λογιστική».

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.200 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη μεμονωμένη θεματική ενότητα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Δηλαδή, συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή σαββατοκύριακα). Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν, πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται, και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας ανά μάθημα η οποία προσμετρείται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων συζήτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (virtual learning environments - VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Άρα υπάρχει πρόσθετη αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς και σε κάθε συμβατικό περιβάλλον αιθούσης. Οι «ώρες γραφείου», για παράδειγμα, είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό, όπου οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για «έναν προς έναν» συνεδρίες, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω του διαδικτύου (π.χ. Skype) ή «πρόσωπο με πρόσωπο».

Αλληλεπίδραση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω Skype, είναι ένα άλλο παράδειγμα του «έναν προς ένα» χρόνου επαφής (contact time). Είναι σημαντικό οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές, ως ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με το διδακτικό προσωπικό. Όταν οι φοιτητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις γραπτές τους εργασίες, είτε «ένας προς ένας», είτε σε ομάδες, αυτό μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό στοιχείο του χρόνου επαφής που συμβάλλει στη μάθηση των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα αξιοποιεί την συμβατική διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την τεχνολογία της δια βίου μάθησης.

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2017. Η διάρκειά του είναι 10 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/7/2018.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.