Business Administration, Ethics and Philosophy

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πτυχιούχων οικονομικών και φιλοσοφικών σχολών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, στο πλαίσιο προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των οργανισμών και των επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να στελεχωθούν με ικανό προσωπικό εξειδικευμένο στη διοίκηση επιχειρήσεων, το οποίο όμως θα είναι σε θέση να εφαρμόσει κεντρικές φιλοσοφικές έννοιες, συστήματα και νοοτροπίες για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, δηλαδή στελεχών με γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων και φιλοσοφίας. Ο εν λόγω συγκερασμός δυο κατεξοχήν δυναμικών όσο και κλασικών επιστημών είναι ικανός να παράξει και να αναπτύξει τις επιχειρησιακές φιλοσοφικές ικανότητες των συμμετεχόντων, ενσωματώνοντας την επιχειρησιακή οικονομική αντίληψη και ανάλυση με τη φιλοσοφική σκέψη και τον εννοιολογικό προβληματισμό.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 5 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους οικονομικών και φιλοσοφικών σχολών,
 • στελέχη επιχειρήσεων και
 • κάθε ενδιαφερόμενο
 • ο οποίος επιθυμεί να αναπτύξει την προσωπικότητά τους ή/και να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις του στην διοίκηση επιχειρήσεων και τη φιλοσοφία. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των συμμετεχόντων στη σύζευξη διοίκησης επιχειρήσεων και φιλοσοφίας, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία πληρέστερων συνθηκών επαγγελματικής εξέλιξης και ολοκλήρωσης.

  Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

  Το Business Administration, Ethics and Philosophy προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρυθμο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση: α) στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων των επιχειρήσεων, β) στην ομαδική εργασία και γ) στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την παροχή υψηλού επιπέδου εργαλείων επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων σχεδιασμένων για τις ανάγκες των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους αποκτώντας ουσιαστικά προσόντα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες. Μέσω του Business Administration, Ethics and Philosophy, οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη, καθώς θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόσουν κεντρικές φιλοσοφικές έννοιες, συστήματα και νοοτροπίες για την ανάλυση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε εταιρείες και οργανισμούς.
  • Αναπτύξουν έννοιες και μοντέλα για τη χαρτογράφηση των σύνθετων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι σύγχρονες εταιρείες έντασης γνώσης.
  • Αναλύσουν και να χειρισθούν πολύπλοκες διαδικασίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Εξερευνήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, ηθικές, πολιτικές και αισθητικές πτυχές των εταιρικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία οικονομικής αξίας, βιώσιμης ανάπτυξης και πρακτικών αλλαγής.
  • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών.
  • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καταστάσεις με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων.
  • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον.
  • Εξελίξουν τις ικανότητές τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους.
  • Μεταβούν από τις ιδέες στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες.
  • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους.
  • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους.
  • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες.
  • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

  Η θεματολογία του προγράμματος σχετίζεται με τα ακόλουθα:

  1. Οικονομικά των Επιχειρήσεων
  2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  3. Ανάλυση Επενδύσεων
  4. Παρουσίαση και Ανάλυση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  5. Διαχείριση Πληροφοριών και Λήψη Αποφάσεων
  6. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  7. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  8. Διοίκηση Μάρκετινγκ
  9. Επιχειρησιακή Στρατηγική
  10. Συμπεριφορικά Οικονομικά (behavioral economics)
  11. Ηθική και Οικονομία
  12. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (corporate social responsibility)
  13. Φιλοσοφικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (philosophical methods in business studies)

  Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

  Το πρόγραμμα Business Administration, Ethics and Philosophy αναπτύσσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στην επιχειρηματική φιλοσοφία συνδυάζοντας την οικονομία των επιχειρήσεων και τη φιλοσοφία. Αυτός ο συνδυασμός δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να λύσουν σύνθετες προκλήσεις σε επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμούς, μέσω φιλοσοφικού προβληματισμού και ανάλυσης που εφαρμόζεται στην επιχειρηματική θεωρία και πρακτική. Στόχος του προγράμματος είναι να προσδώσει τους συμμετέχοντες, τις απαραίτητες επιχειρηματικές ικανότητες για να είναι σε θέση: (α) από πρακτική άποψη, να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά και περίπλοκα επιχειρηματικά ζητήματα σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και (β) να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ώστε να τους επιτρέψουν να προαχθούν ταχύτερα από τους συναδέλφους τους.

  Ο σκοπός του προγράμματος επιτυγχάνεται συνδυάζοντας και ενσωματώνοντας τη διοίκηση επιχειρήσεων και την φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας πραγματικά προβλήματα και μελέτες περίπτωσης. Ο εν λόγω συγκερασμός δυο κατεξοχήν δυναμικών όσο και κλασικών επιστημών είναι ικανός να παράξει και να αναπτύξει τις επιχειρησιακές φιλοσοφικές ικανότητες των συμμετεχόντων, ενσωματώνοντας την επιχειρησιακή οικονομική αντίληψη και ανάλυση με τη φιλοσοφική σκέψη και τον εννοιολογικό προβληματισμό.

  Το σκοπό αυτό έρχεται να επιτύχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους συμμετέχοντες τις σημαντικές σύγχρονες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που προσφέρονται σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα, συνδέοντας αυτές με τη φιλοσοφία. Οι προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος στον 21ο αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των σχετικών γνώσεων των αποφοίτων οικονομικών και φιλοσοφικών σχολών, των στελεχών επιχειρήσεων και των φοιτητών μέσω της συνεχιζόμενης επιμόρφωσής τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας οικονομίας.

  Το Business Administration, Ethics and Philosophy αποτελεί ουσιαστικά ένα πλήρες πρόγραμμα μετεκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων και ο εμπλουτισμός του εύρους των γνώσεων των συμμετεχόντων με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini Master» και έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε οικονομικά θέματα. Η δομή των μαθημάτων και της ύλης είναι προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά ατόμων, τα οποία δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο Μaster in Science (MsC) Program.

  Διάρκεια Προγράμματος

  Το πρόγραμμα Business Administration, Ethics and Philosophy ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration) και στη φιλοσοφία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά μέσο όρο 2 μέρες τον μήνα, Σάββατο ή Κυριακή.

  Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Business Administration, Ethics and Philosophy χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

  Κόστος Προγράμματος

  Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

  Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

  Το πρόγραμμα προσφέρεται από τα Εργαστήρια «Τραπεζικής» και «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Εργαστηρίου «Συμβουλευτικής Φιλοσοφίας και Αυτογνωσίας» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και διευθύνεται από μία ομάδα καθηγητών με βαθιά και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής αποσκοπώντας τη διοίκηση στην πράξη. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Τραπεζικής Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Φιλοσοφίας και Αυτογνωσίας Καθηγητή Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παναγιώτη Πανταζάκο και τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημήτριο Μπάλιο. Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

  Πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

  • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
  • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
  • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
  • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

  Αιτήσεις

  Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Business Administration, Ethics and Philosophy θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας

  Το πρόγραμμα Business Administration, Ethics and Philosophy ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (interactive training in business administration). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά μέσο όρο 2 μέρες τον μήνα, Σάββατο ή Κυριακή. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2019. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/3/2020.

  Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

  Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.