Enterprise Risk Management

Ως Enterprise Risk Management (ERM) ορίζεται η ικανότητα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να αναγνωρίζει, κατανοεί, ελέγχει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το επίπεδο των κινδύνων που αναλαμβάνει κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το πλεονέκτημα του πλαισίου ERM είναι ότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο συνολικά και σε όλο το εύρος της επιχείρησης και δίνει έμφαση σε θέματα στρατηγικής (holistic approach), σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση της εξατομικευμένης παρακολούθησης με έμφαση σε στοιχεία του ισολογισμού (silo approach). Ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων ERM μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των κινδύνων και να προσφέρει στην επιχείρηση ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και βελτιώνει τις επιδόσεις. Οι βασικές συνιστώσες του ERM έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε πολλές επιχειρήσεις, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε πολλούς κλάδους δραστηριότητας. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με τίτλο « Enterprise Risk Management » με σκοπό να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται κάθε στέλεχος επιχειρήσεων που εμπλέκεται στη διαχείριση των κινδύνων.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 6 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη Διαχείριση Κινδύνων και οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης κινδύνων, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

.

Το « Enterprise Risk Management » αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων διαχείρισης κινδύνων, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του « Enterprise Risk Management », οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες έννοιες στη διαχείριση κινδύνων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η χαρτογράφηση των κινδύνων και η κατάλληλη πολιτική πρόληψη υπεισέρχονται σε όλα τα στάδια των αποφάσεων,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Μεταβούν από τις ιδέες στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Εταιρική διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις (Corporate governance)
 2. Κίνδυνος και διαχείριση του κινδύνου (Risk and risk management)
 3. Ποσοτικές μέθοδοι στη διαχείριση κινδύνων (Quantitative risk management)
 4. Το πλαίσιο του Enterprise Risk Management (ERM framework)
 5. Υλοποίηση του πλαισίου ERM (ERM implementation)
 6. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου(Financial risk management)
 7. Διαχείριση Στρατηγικού Κινδύνου (Strategic risk management)
 8. Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου(Operational risk management)
 9. Διαχείριση Τεχνολογικού Κινδύνου(IT risk management)
 10. Μελέτη περιπτώσεων (Case studies)

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα που αυξάνει, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, όλο και πιο άγνωστο, οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν σε όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα. Απόφαση σημαίνει ανάληψη κινδύνου. Και μέσα σε όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κριθεί αν ο κίνδυνος αντιπροσωπεύει ευκαιρία ή καταστροφή. Η άγνοια του κινδύνου μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο καταστροφική από τον ίδιο τον κίνδυνο. Τα στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Ένα master όμως απαιτεί τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθεί. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις πιο σημαντικές γνώσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini master» και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μετεκπαίδευσης στελεχών που δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Enterprise Risk Management» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στην αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση και πρόληψη των κινδύνων (interactive training in enterprise risk management). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Enterprise Risk Management» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Enterprise Risk management θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2018. Η διάρκειά του είναι 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/4/2019.