Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με έμφαση την Διαχείριση Προσωπικών Χαρτοφυλακίων

Ο Τζων Μαίναρντ Κέυνς διατείνεται ότι «πετυχημένες επενδύσεις σημαίνει να προβλέπεις τις προβλέψεις των άλλων». Αυτό στην βάση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης η οποία εμφανίζει τόσο ευκαιρίες όσο και παγίδες. Το σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Συνάμα θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν μία ενημερωμένη άποψη για τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές καθώς και για τους κινδύνους που ενέχονται, ούτως ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την επένδυση των αποταμιεύσεων τους. Μέσω της ανωτέρω διαδικασίας αναχαιτίζεται σε σημαντικό βαθμό το θέμα του εμπειρισμού που διακατέχει τους απανταχού επενδυτές. Άμεσος στόχος η πληρέστερη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 450€
Διάρκεια: 2 μήνες
Συναντήσεις σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
Πιστοποιητικό
11,5 ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν άτομα με βασικές γνώσεις των χρηματοοικονομικών. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, σε φοιτητές, σε επιχειρηματίες, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να αποκτήσει μία βασική γνώση στις αγορές κεφαλαίων, την διαχείριση χαρτοφυλακίου στις επενδύσεις και στους κινδύνους που ενέχουν.

Το «Accounting & Finance» αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του «Accounting & Finance», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Θα προσπορίζονται μεγαλύτερες υπεραξίες στο μέτρο του εφικτού, μέσω της διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
 • Θα κατέχουν σφαιρική αντίληψη για τις απανταχού χρηματιστηριακές αγορές,
 • Θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών κεφαλαίων,
 • Θα ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις πάνω σε χρηματοοικονομικά θέματα,
 • Θα τεκμηριώσουν ή όχι εμπειρικές πρακτικές,
 • Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να διαμορφώσουν ενημερωμένη άποψη και να αξιολογήσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις επενδυτικές τους επιλογές,
 • Θα γνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχονται στις επενδυτικές τους αποφάσεις,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Αγορές Κεφαλαίου - Είδη Κινδύνων - Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου
 2. Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου - Δομή και Οργάνωση Αγορών Κεφαλαίου
 3. Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Μετοχικοί Τίτλοι - Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος - Τίτλοι ΟΣΕΚΑ
 4. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 5. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων
 6. Επιλογή Αξιογράφων μέσα σε κάθε Κατηγορία Περιουσιακών Στοιχείων
 7. Mέτρηση και Aξιολόγηση της Aπόδοσης της Eπένδυσης
 8. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός (Financial Planning)
 9. Διαχρονική Αξία του Χρήματος - Κόστος Κεφαλαίου
 10. Εταιρικές Πράξεις

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες σε επίπεδο διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτέλεσμα επενδυτικά προϊόντα και αντίστοιχες χρηματιστηριακές αγορές και να καλύπτουν κάθε επαγγελματική και/ή ακαδημαϊκή πρόκληση στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις πιο σημαντικές γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών και την προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς. Το «Accounting & Finance» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανώτερων και ανώτατων στελεχών με σκοπό την ανάπτυξη των λογιστικών και χρηματοοικονομικών τους γνώσεων και τον εμπλουτισμό τους με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις, μεθόδους και τεχνικές στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini master» και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μετεκπαίδευσης στελεχών που δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Accounting & Finance» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική (interactive training in accounting & finance). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Accounting & Finance» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Accounting & Finance θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ισότοποι κ.λπ.), καθώς και σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς όπως η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Commission) ο Π.Ο.Υ. και άλλοι, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογεύματα και σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Έναρξη

Το «Accounting & Finance» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη λογιστική και χρηματοοικονομική (interactive training in accounting & finance). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Μαρτίου 2018. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2018.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.