Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» και στη «Λογιστική» προσφέρουν μεμονωμένες θεματικές ενότητες όπως αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.
Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1200€
Διάρκεια: 10 μήνες
Βεβαίωση παρακολούθησης

Ο σκοπός των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι να αναπτύξουν την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται τα σύγχρονα στελέχη, έτσι ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά των κατάλληλων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» και στη «Λογιστική» ακολουθούν υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνουν τον πρακτικό επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ολοκληρώνονται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξωστρέφειας από τις Διοικούσες Επιτροπές των συγκεκριμένων ΜΒΑ, προσφέρονται μεμονωμένα οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων τους με στόχο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης των συγκεκριμένων γνώσεων εκτός του τυπικού προγράμματος σπουδών.

Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση

Η θεματική ενότητα «Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων» έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ως προς τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης, εξετάζοντας τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και το μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, προσεγγίζεται η έννοια του κόστους και παρουσιάζονται τεχνικές προσδιορισμού του.

Η ύλη της συγκεκριμένης ενότητας ξεκινά με την απόκτηση γνώσεων σχετικών με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων (υποενότητα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική». Η υποενότητα είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθείται η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης και η υλοποίησή της. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και να εφαρμόζουν έννοιες και θεωρίες που αναφέρονται στην χάραξη και εφαρμογή επιχειρησιακών στρατηγικών.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς είναι ο παράγοντας που βοηθά μια επιχείρηση να ξεχωρίσει.Η επιχείρηση στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων της, αλλά και στη δέσμευσή τους με την εργασία, τους συναδέλφους τους και την αποστολή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε οργανισμού. Η υποενότητα «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» βοηθά στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Ο σκοπός του υποενότητας «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές και τα εργαλεία του Μάρκετινγκ. Ο τομέας του Μάρκετινγκ αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα μίας οικονομικής μονάδας, καθώς διαχειρίζεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της.

Τέλος, λήψη διοικητικών αποφάσεων χωρίς Διοικητική Λογιστική δεν νοείται. Διοικητική Λογιστική είναι η λογιστική που παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης να λάβει αποφάσεις. Συνδέεται με όλα τα θέματα της επιχείρησης. Στην υποενότητα «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση» θα αναλυθούν ουσιώδη θέματα διοικητικής λογιστικής και θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους παραγωγής με σκοπό τη τιμολόγηση του προϊόντος.

Η ύλη της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας συνδυάζει την θεωρία με παραδείγματα και με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
  • Περιεχόμενο και περιβάλλον της επιχείρησης
  • Έννοια της επιχείρησης
  • Θεωρίες οργάνωσης
  • Λειτουργίες της επιχείρησης
  • Λειτουργίες του μάνατζμεντ
  • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
  • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση δυνάμεων και αδυναμιών
  • Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
  • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
  • Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
  • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
  • Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
  • Πολιτική και συστήματα αμοιβών
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
  • Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
  • Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
  • Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
  • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
  • Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
  • Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή και προώθηση)
  • Στρατηγικό μάρκετινγκ
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ
 • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
  • Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
  • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
  • Μέθοδοι κοστολόγησης
  • Αποφάσεις τιμολόγησης
  • Αξιολόγηση κέντρων επένδυσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration - MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις (concentrations):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση)
 • Τραπεζική Διοίκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική (Master of Business Administration in Accounting)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι:

στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διάρκεια Προγράμματος

Η θεματική ενότητα ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον 16 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της μεμονωμένης θεματικής ενότητας χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα είτε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ στη «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών», είτε από αυτό στη «Λογιστική».

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.200 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Ο εισηγητής της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχει επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη μεμονωμένη θεματική ενότητα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Δηλαδή, συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή σαββατοκύριακα). Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν, πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται, και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας ανά μάθημα η οποία προσμετρείται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδων συζήτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (virtual learning environments - VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Άρα υπάρχει πρόσθετη αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς και σε κάθε συμβατικό περιβάλλον αιθούσης. Οι «ώρες γραφείου», για παράδειγμα, είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό, όπου οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για «έναν προς έναν» συνεδρίες, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω του διαδικτύου (π.χ. Skype) ή «πρόσωπο με πρόσωπο».

Αλληλεπίδραση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω Skype, είναι ένα άλλο παράδειγμα του «έναν προς ένα» χρόνου επαφής (contact time). Είναι σημαντικό οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές, ως ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με το διδακτικό προσωπικό. Όταν οι φοιτητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις γραπτές τους εργασίες, είτε «ένας προς ένας», είτε σε ομάδες, αυτό μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό στοιχείο του χρόνου επαφής που συμβάλλει στη μάθηση των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα αξιοποιεί την συμβατική διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την τεχνολογία της δια βίου μάθησης.

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2017. Η διάρκειά του είναι 10 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/7/2018.

Περιοχή Περιορισμένης Πρόσβασης

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δωθεί για να έχετε πρόσβαση στο υλικό προγράμματος.