3d people - man, people push up word "tax"

Tax Accounting

Η δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας έχει επηρεάσει τις αρνητικά τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, μέσω της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει μια άρρηκτη και θετική συνύπαρξη μεταξύ κερδοφορίας των επιχειρήσεων και φορολογικής επιβάρυνσης. Η ποιοτική και η ποσοτική πληροφόρηση σε θέματα φορολογίας καθώς επίσης και η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αποτελούν απαραίτητο και κρίσιμο συνδυασμό για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που υφίστανται από το ισχύον φορολογικό θεσμικό πλαίσιο. Οι γνώσεις αυτού του πλαισίου καθώς επίσης η δυνατότητα επίλυσης διαφόρων φορολογικών θεμάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας στον κόσμο των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας. Οι γνώσεις των φορολογικών διατάξεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας στον κόσμο των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης με τίτλο « Tax Accounting » με σκοπό να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις που κάθε στέλεχος επιχειρήσεων πρέπει να διαθέτει.

Δηλώστε Συμμετοχή
Κόστος: 1.500€
Διάρκεια: 5 μήνες
Συναντήσεις Σάββατο ή Κυριακή
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
ECVET

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε αποφοίτους γενικότερα οικονομικών σχολών που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε οργανωμένα λογιστήρια, σε φοροτεχνικά γραφεία ή/και σε ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, καθώς επίσης σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε διάφορα φορολογικά θέματα, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Το «Tax Accounting» αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων φορολογικού χαρακτήρα, στην ομαδική εργασία και στην αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας των διδασκόντων και των συμμετεχόντων.

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Μέσω του « Tax Accounting », οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα λογιστικής εξειδικευμένο σε φορολογικά θέματα, προσαρμοσμένες ως προς το χρόνο και το κόστος απόκτησης αυτών,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετα φορολογικά ζητήματα με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο διέπεται από ένα δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο, φορολογικό θεσμικό πλαίσιο,
 • Εφαρμόζουν ορθά τις λογιστικές αρχές, πρότυπα και τις σχετικές φορολογικές διατάξεις,
 • Εποπτεύουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και να ελέγχουν την τυπική επάρκεια και ακρίβεια των στοιχείων και παραστατικών,
 • Ενημερώνουν και να τηρούν τα φορολογικά βιβλία σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις,
 • Καταρτίζουν και να υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις, του ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • Συντάσσουν, υπογράφουν και υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις, συμπληρωματικά στοιχεία και καταστάσεις
 • Επιμελούνται της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές ,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Μεταβούν από το θεωρητικό φορολογικό πλαίσιο στη δράση με πρακτικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες,
 • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες φορολογικής λογιστικής για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Ειδικευθούν από μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες,
 • Κοινωνικοποιηθούν και να συνεργαστούν με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων από διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Λογιστική Τυποποίηση (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)
 2. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
 3. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 4. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 5. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογίας Κατοίκων Εξωτερικού
 6. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογίας Πλοίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 7. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 8. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών κλπ.
 9. Βασικές αρχές και ειδικά θέματα Φορολογίας Κυριότητας επί Ακινήτων και ΕΝΦΙΑ
 10. Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Φιλοσοφία και στόχοι προγράμματος

Τα στελέχη των επιχειρήσεων παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Ένα master όμως απαιτεί τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια πλήρους φοίτησης για να ολοκληρωθεί. Πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς, είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στην ανάγκη αυτή έρχεται να απαντήσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τις βασικές και ειδικότερες γνώσεις επί φορολογικών θεμάτων σε συνδυασμό με σημαντικές γνώσεις λογιστικής, σε επίπεδο Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που προσφέρονται σε ένα παραδοσιακό αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προκλήσεις του διεθνοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα επιβάλλουν την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών και την προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες συνθήκες και απαιτήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς. Το «Tax Accounting» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανώτερων και ανώτατων στελεχών με σκοπό την ανάπτυξη των λογιστικών και φορολογικών τους γνώσεων, σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών και τον εμπλουτισμό τους με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο ισχύον φορολογικό θεσμικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα «mini master» και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για σπουδές μετεκπαίδευσης στελεχών που δεν έχουν τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το «Tax Accounting» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη φορολογική λογιστική (interactive training in tax accounting). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους γι΄ αυτό και οι συναντήσεις διενεργούνται σαββατοκύριακα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Tax Accounting» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απονέμονται 27,5 βαθμοί ECVET.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 1.500 € ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί. Δύναται η χρήση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Οι εισηγητές της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη, www.executive-programs.econ.uoa.gr
 • να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. 210 368 9453, ή
 • να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο executive-programs@econ.uoa.gr , ή
 • να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 10559.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Tax Accounting θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.). Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σαββατοκύριακα σε χώρους του ΕΚΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Tax Accounting» ολοκληρώνεται σε 10 συναντήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, 80 εκπαιδευτικές ώρες διαδραστικής εκπαίδευσης στη φορολογική λογιστική (interactive training in tax accounting). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθήσουν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου 2019. Η διάρκειά του είναι 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2020.